Svenska English

Neohepatect CP (Hepatect CP)
50 IE/ml

LÄKEMEDELSFORM
Infusionsvätska, lösning
Lösningen är klar eller lätt opalskimrande.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Humant hepatit B- immunglobulin

Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B-virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.
Varje injektionsflaska à 2 ml innehåller: 100 IE
Varje injektionsflaska à 10 ml innehåller: 500 IE
Varje injektionsflaska à 40 ml innehåller: 2000 IE
Varje injektionsflaska à 100 ml innehåller: 5000 IE

INDIKATION
Förebyggande av återinfektion med hepatit B-virus efter levertransplantation på grund av hepatit B-inducerad leversvikt.
Immunprofylax mot hepatit B.
Vid oavsiktlig exponering hos icke-immuniserade personer (inklusive personer vars vaccinationsstatus är ofullständig eller okänd).
Hos patienter som genomgår hemodialys, tills vaccination har blivit effektiv.
Hos nyfödda vars mödrar är bärare av hepatit B-virus.
Hos personer som inte visade något immunsvar (ej mätbara antikroppar mot hepatit B) efter vaccination och hos vilka en kontinuerlig prevention är nödvändig på grund av fortsatt risk för smitta med hepatit B.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR

FASS