Svenska English

Fenylefrin Unimedic
0,05 mg/ml

LÄKEMEDELSFORM
Injektionsvätska, lösning.
Klar, färglös, isoton lösning.
pH: 4,5 – 6,5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
En ml injektionsvätska à 0,05 mg/ml innehåller fenylefrinhydroklorid
motsvarande 0,05 mg fenylefrin.
1 ampull à 10 ml innehåller fenylefrinhydroklorid motsvarande 0,5 mg fenylefrin.
Hjälpämne med känd effekt:
1 ampull à 10 ml innehåller 1,6 mmol (36,8 mg) natrium.

INDIKATION
Behandling och prevention av hypotension vid spinal, epidural och generell anestesi.

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR
Fenylefrin Unimedic 0,05 mg/ml:
Glasampuller à 10 ml i förpackningar om 5, 10, 20, 50 eller 100 ampuller.